Adatkezelési tájékoztató

Cégnév:
A Betérő Kulturális Alapítvány adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, megváltoztatás, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás ,korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés, az adatok feletti rendelkezési és döntési joggal nem rendelkezik.
Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító tényező alapján meghatározható.
Társaságunk adatkezelőként és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

I.Társaságunk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére:

Az Adatkezelő adatai:
Cégnév: A Betérő Kulturális Alapítvány (adószám: 18286148-1-19) Székhely: 8484 Nagyvázsony, Kossuth u. 106. Kapcsolattartó: dr. Antal Erzsébet Telefon: +36309468468 E-mail: az.antale@gmail.com
Adatfeldolgozó:
Dr. Antal Erzsébet
Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozót Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és technikai intézkedéseket.
minden személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek
Adatvédelmi tisztviselő:
– Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét telefonon : +36309468468 vagy emailben: az.antale@gmail.com címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.
Társaságunk adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama:
Adatkezelési célok:
szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;
ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából
Adatkezelés jogalapja:
GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása
GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges
GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: jogos érdek, mindig érdekmérlegelés szükséges

Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:
a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
b) kapcsolattartás: jogalap (a partnerek munkavállalóinak adatai esetében az adatkezelés) jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis
létrehozása, profilalkotás nem történik.
f) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
Nem áll fenn kényszerítő indok direkt marketing esetén, tiltakozás esetén az adatokat törölni kell. (Direkt marketingbe tartoznak azok a reklámok, amelyek közvetlenül keresik meg potenciális ügyfeleiket. Ez történhet elektronikus úton, telefonhívással, postán keresztül stb. Minden egyes módszerre speciális szabályok is érvényesek. Az érintett itt a reklám címzettje lesz, azaz az a személy, akihez a reklám eljut, illetve irányul. Az érintett személyes adatait pl. egy honlap vagy webáruház üzemeltetője kezelheti.)
Az adatkezelés időtartama:
A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.
A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év. Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

III.Érintetti jogok:
A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.
a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek
megtiltása;
g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.